نیلی

نیلی: نام قناتی در اردکان که از وسط بازار چارسوق عبور می کرده و به بازار طراوت و زنگی می بخشیده و تنها قناتی بوده که در سطح زمین جریان داشته است.

دی 91
2 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
2 پست